Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekształcenie osiedla nr 2 w Białej na sołectwo

Mieszkańcy Białej Osiedla Nr 2 obejmującego ulice: Stare Miasto, Szynowice , Świerczewskiego wyrazili w ostatnim czasie zainteresowanie przekształceniem osiedla na sołectwo.

Uwzględniając i udzielając poparcia dla zamierzenia postulowanego przez mieszkańców, Burmistrz Białej podjął inicjatywę zmiany statusu tej jednostki pomocniczej poprzez zniesienie osiedla i utworzenia na tym obszarze sołectwa.

Głównym powodem do zmiany statusu tej jednostki jest możliwość korzystania przez sołectwo ze środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego. Fundusz ten służy realizacji przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców sołectwa – mieszczących się w ramach zadań własnych gminy. O przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Gmina korzystająca z Funduszu Sołeckiego otrzymuje z budżetu państwa częściowy zwrot wydatkowanych środków finansowych.

Procedura tworzenia , znoszenia jednostki pomocniczej tj. osiedla czy sołectwa określona jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. i samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Biała.

Stosownie do obowiązujących regulacji , przed podjęciem przez Radę Miejską w Białej uchwał ,temat ten musi zostać poddany konsultacji mieszkańcom obecnego Osiedla Nr 2 w Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 28 marca 2014 r na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla.

Szczegóły dot. konsultacji określone w Informacji Burmistrza Białej. (pobierz).

Jeśli wynik przeprowadzonej konsultacji będzie pozytywny to na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Białej, w m-cu kwietniu br zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zniesienia Osiedla Nr 2 w Białej.

Uchwała ta podlegać będzie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Natomiast na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Białej, planowanej na m-c czerwiec zostanie przedłożony do uchwalenia projekt uchwały o utworzeniu sołectwa i nadania statutu temu sołectwu.

Należy podkreślić że proponowana zmiana i utworzenie sołectwa nie będzie miało żadnego bezpośredniego wpływu dla indywidualnego mieszkańca z wymienionych wcześniej ulic a jedynie pewną korzyść finansową dla wspólnoty samorządowej obejmującej mieszkańców sołectwa.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w zebraniu mieszkańców.

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

  Brak opisu obrazka
  Zgodnie z § 13 uchwały Nr XXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała  z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie.
  Data publikacji: 14-04-2014 07:27
Wersja XML