Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych a także osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego. Została wprowadzona w celu budowania przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielanie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:


Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

  1. w Urzędzie Miejskim w Białej - osobiście w pokoju nr 16 (II piętro);
  2. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub właściwego urzędu gminy. W tym przypadku, posiadacz Karty uprawniony jest do wystąpienia o wydanie wtórnika Karty o tym samym numerze.

Zmiana danych osobowych związana jest z koniecznością wydania nowej Karty. Wnioskodawca składa wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA”. Karta z aktualnymi informacjami zostanie wydrukowana ponownie.

Termin ważności Karty

Termin ważności Karty określa hologram na Karcie. Termin ważności Katy upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla seniorów, które wydawane są bezterminowo. Warunkiem przedłużenia ważności Kary jest złożenie oświadczenia o spełnianiu przez wszystkich posiadaczy karty kryteriów warunkujących przyznanie Karty. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Gminnym koordynatorem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest Pani Magdalena Kusber, która przyjmuje w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój nr 16 (II piętro) w poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30, w piątek w godz. 7.30-14.00. (tel.: 77 4388 533, e-mail: ).


PDFWniosek.pdf (468,47KB)

PDFOświadczenie dot. przedłużenia ważnosći karty.pdf (393,25KB)
PDFOświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną.pdf (399,58KB)
PDFRegulamin OKRIS.pdf (511,60KB)
 

Wersja XML