Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

stopka.jpeg

 

   „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”   

Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki –Priorytet IX – Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest od września 2010r. do końca czerwca 2011r. we wszystkich publicznych  szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Biała.

Celem projekt jest  stworzenie równych szans  edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych  w Gminie Biała  poprzez :

Ponadto, w ramach projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami.

Wartość projektu:   340.735,00 zł
Dofinansowanie:  340.735,00 zł      ( 100 % dofinansowania)

Wersja XML