Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ROLNICY!!!

UWAGA ROLNICY!!!

 

ZAINTERESOWANI UPRAWĄ MAKU
I KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

Na podstawie art. 46 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124), sejmik województwa po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. zdrowia oraz ministra właściwego ds. rolnictwa, określa w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

W związku z rozpoczęciem procedury wydania przedmiotowej uchwały na 2015 r. dla terenu województwa opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego zwraca się z zapytaniem, czy producenci rolni z Gminy Biała zainteresowani są uprawą maku i konopi włóknistych w 2015 r.

Przypominamy, że uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych do tego rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności z zakresu skupu maku.

Prosimy zainteresowanych o udzielenie informacji w terminie do 17.12.2013 r. pisemnie, bądź telefonicznie pod nr telefonu: (77) 43885559. Osobą do kontaktu jest p. Izabella Ossowska inspektor ds. gospodarki odpadami.

Wersja XML