Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywnym rozwiązaniem dla terenów, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Najistotniejszym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Osadnika gnilnego nie należy montować w odległości mniejszej niż 15m od najbliższej studni, a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5m poniżej drenów rozsączających. Ponadto odległość osadnika powinien wynosić od granicy działki lub drogi minimum 2m, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – minimum 5m.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nie wymaga pozwolenia na budowę. Ze zwolnienia takiego korzystają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Należy jednak zgłosić inwestycję do Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, Wydział Administracji Budowlanej, pokój nr 204, gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje o dokumentach potrzebnych do zgłoszenia inwestycji. Uprawomocnienie zgłoszenia następuje po 30 dniach.
Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach, przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.
Urząd Miejski w Białej, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wersja XML