Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla przedsiębiorców

ZMIANA ZASAD REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z tym ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Białej została przekazana do CEIDG dnia 15 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 66 ust. 2 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 1888 ze zmianami) od dnia 15 listopada 2011 r. organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki, a nie jak dotychczas Burmistrz Białej.
W związku z opisaną wyżej zmianą wprowadzone zostały również nowe procedury ewidencyjne w zakresie wpisu do CEIDG, zmiany we wpisie, zawieszenia i wznowienia oraz wykreślenia z CEIDG. Obecnie obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne jest wniosek CEIDG-1.
W przypadku złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Białej:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, pok. nr 16 (II piętro) lub pod numerem telefonu 77 4388 533.

Wersja XML