Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej

z dnia 29 października 2015 r.

o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Biała konsultacji w sprawie projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

 

Na podstawie uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

i n f o r m u j ę mieszkańców Gminy Biała,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.179.2015 Burmistrza Białej z dnia 28 października 2015 r. przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

W/w dokument będący przedmiotem konsultacji dostępny jest pod linkiem:

https://collect.consulting:5555/fbdownload/STARTEGIA%20TRANSPORTU%20%20OF2020?k=Nk0RbKkl&stdhtml=true

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 05.11.2015 r. do 19.11.2015 r. w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag oraz propozycji do projektu strategii, zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Termin

 Rodzaj konsultacji

Grupa odbiorców

05.11.2015

 

godz. 11:00-12:30

 
godz. 13:00-14:30

Spotkania konsultacyjne

 

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020

 

 

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

 

Mieszkańcy

05.11.2015 –

19.11.2015

Konsultacje on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej www.biala.gmina.pl.

Adresaci konsultacji

  1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu strategii mogą składać wszyscy interesariusze, a w szczególności: mieszkańcy, lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
  2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:

Formy konsultacji

Miejsce konsultacji

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest firma Collect Konsulting S.A. z siedzibą w Katowicach, kontakt:

, tel. 32 203 20 53

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach

Burmistrz Białej
/-/ Edward Plicko 

Wersja XML