Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.178.2015
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 29.10.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1515) oraz § 3 uchwały Nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

§ 2.

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 05.11.2015 r.

 2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 19.11.2015 r.

§ 3.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

  1) zamieszczenia projektu w/w uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Białej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko

 

Wersja XML