Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga Rolnicy

 

Na podstawie art. 46 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. Z 2012 r. poz. 124), sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego ds. rolnictwa, określa w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

 

W związku z rozpoczęciem procedury wydania przedmiotowej uchwały na 2016 r. dla terenu województwa opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zwraca się zapytaniem, czy producenci rolni z Gminy Biała zainteresowani są uprawą maku i konopi włóknistych w 2016 r.

 

Przypominam, że uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności w zakresie skupu przedmiotowych roślin.

 

Proszę o udzielenie informacji pisemnie w terminie do 4 grudnia 2015 r.

Osobą do kontaktu jest p. Maria Dryszcz tel. 77 438 85 59 Urząd Miejski w Białej, oraz p. Barbara Żarczyńska – Dybka inspektor w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel. 77 4482 115.

 

 

 

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko

Wersja XML