Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Białej w sprawie wyłożenia projektu zmiany MPZP miasta Biała

Przypominam mieszkańcom gminy Biała, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała obejmującego obszary oznaczone na załącznikach graficznych.

Uchwała Nr XX.198.2016

Powyższy projekt zmiany planu jest wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10, 48-210 Biała, pok. nr 3 (na parterze), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, pok. nr 3, o godzinie 15:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany ww. planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, na adres Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U.2017.570):

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko


Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Wersja XML