Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie nazw ulic w Białej i Łączniku

Urząd Miejski w Białej informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Białej podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku.
Uchwały te zostały podjęte w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli ,obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744).

BIAŁA - dokonano zmiany nazw następujących ulic:

ŁĄCZNIK – dokonano zmiany nazw następujących ulic:

Uchwały Rady Miejskiej zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdą w życie z dniem 21 lipca 2017 r. co oznacza, iż od tego dnia obowiązywać będą nowe nazwy ulic.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach


Ustawa gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych

Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy przesądza, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – co oznacza, że : dowody osobiste (posiadające adres zameldowania) ,prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdu zachowują ważność, nie ma konieczności ich wymiany.
Nowe dowody osobiste nie posiadają już adresu zameldowania


Nie ma opłat za zmiany w księgach wieczystych, rejestrach i ewidencjach

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat


Jednocześnie informuje się, że :

O zmianie nazw ulic mieszkańcy we własnym zakresie winni powiadomić : banki, zakład ubezpieczeń społecznych, operatorów telekomunikacyjnych , swoich pracodawców oraz inne instytucje, z których usług korzystają.


Biała, dnia 11 lipca 2017r .
Edward Plicko
Burmistrz Białej

Wersja XML