Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja centrum miasta Biała

  1. NAZWA PROJEKTU:

REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA BIAŁA”

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0028/17 z dnia 16.02.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

  1. WARTOŚĆ PROJEKTU:


Rewitalizacja centrum miasta Biała - film promocyjny


  1. OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem realizacji niniejszego projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanej infrastruktury centrum miasta Biała, w efekcie której nastąpi:

1. Zmiana charakteru zabytkowego Rynku (który na dzień dzisiejszy pełni funkcje komunikacyjne i parkingowe) poprzez roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników. Przywrócenie mu funkcji społecznej zaktywizuje mieszkańców do uczestnictwa w życiu miasta poprzez m.in. spotkania i wydarzenia społeczno-kulturalne.

2. Przebudowa budynku Stolarni (kapitalny remont), celem stworzenia przestrzeni łączącej wiele funkcji społecznych, przeznaczonej na miejsce spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych.

3. Przebudowa placu za OPS (zmiana sposobu zagospodarowania terenu), która ma na celu stworzenie miejsca spotkań w otoczeniu zieleni.

Zakres projektu przewiduje dostosowanie infrastruktury przestrzeni centrum Białej do potrzeb osób niepełnosprawnych w postaci montażu windy w budynku po dawnej Stolarni. Dzięki temu zlikwidowane zostaną istniejące obecnie w tym obiekcie bariery architektoniczne dla tychże osób.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w ramach zdegradowanego obszaru Białej, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza miasta. Dzięki tak przyjętym założeniom, realizacja inwestycji wpisuje się w cel Działania 10.2 RPO WO 2014-2020 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, jakim jest: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich”. Zgodnie z planowanymi założeniami, jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców przede wszystkim zdegradowanej części Białej oraz jej ożywienia gospodarczego i społecznego (która przełoży się na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej całej gminy), gdzie doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Niniejszy projekt realizuje wskazany cel szczegółowy Działania 10.2 z uwagi na fakt, iż pośrednim efektem jego realizacji będzie podniesienie kwalifikacji oraz pomoc osobom trwale bezrobotnym poprzez utworzenie w budynku po dawnej Stolarni punktu doradztwa prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z warsztatami dla osób chcących podjąć zatrudnienie. W miarę potrzeb planuje się organizację w ramach niniejszego punktu grupowych spotkań z doradcami zawodowymi dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy.

Efektem realizacji projektu będzie ożywienie życia publicznego mieszkańców, stworzenie ciekawie i funkcjonalnie zaprojektowanych oraz bezpiecznych miejsc w ramach przestrzeni publicznej miasta, które przyczynią się do wzrostu jakości życia mieszkańców nie tylko zrewitalizowanego obszaru, ale także pozostałych mieszkańców poprzez poprawę warunków życia zmarginalizowanych grup społecznych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, a także pobudzenie ich do aktywności społeczno-gospodarczej.

W ramach projektu planuje się osiągnąć takie produkty jak:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.,

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.,

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.,

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich: 4 887,10 m2,

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,84 ha,

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 100%.

Wersja XML