Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

w związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Biała o wyrażenie pisemnej opinii oraz zgłoszenia uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Pisemne opinie bądź uwagi należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. w terminie wskazanym poniżej.

- Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

 - Konsultacje odbędą się w terminie: od 11.10.2018 do 26.10.2018 r.

Załączniki:

PDFprojekt uchwały Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

DOCXzarządzenie - konsultacje.docx

Wersja XML