Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to, mający zasięg ogólnokrajowy, system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia.

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzicom Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci brane są pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub posiadanie określonego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Miejskim w Białej osobiście w pokoju nr 16 (II piętro). Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej lub ze strony internetowej.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Aby złożyć wniosek elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Od 1 stycznia 2018 r. można wnioskować o Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej mKDR (tj. na urządzeniach mobilnych).

Aplikacja mKDR na smartfony posiada kilka funkcji:

Z mobilnej Karty Dużej Rodziny korzystać można po złożeniu wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który należy wskazać we wniosku, wysłany zostanie numer karty. Na telefon natomiast przyjdzie SMS, w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon. Aplikacja automatycznie poprowadzi do uruchomienia mKDR na smartfonie. Wnioskując
o elektroniczną wersję karty należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionego załącznika ZKDR-04. Załącznik ten wypełnia się dla każdej osoby, dla której wnosi się
o KDR w formie elektronicznej (lub obu form karty).

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie
w obiegu. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.


Karta Dużej Rodziny-ważna zmiana od 1 stycznia 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.). Od tego dnia Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała nie tylko członkom rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzicom i małżonkom rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.


Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej rodzina.gov.pl.

Osobą do kontaktu w sprawie przyjmowania wniosków i wydawania Karty Dużej Rodziny jest Pani Magdalena Kusber, która przyjmuje w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój nr 16 (II piętro) w poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30, w piątek
w godz. 7.30-14.00. (tel. 77 43 88 533, e-mail: ).

Karta Dużej Rodziny jest programem rządowym funkcjonującym niezależnie od wprowadzonej przez samorząd województwa opolskiego Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Rodziny chcące korzystać zarówno z programu regionalnego, jak i rządowego, powinny złożyć dwa odrębne wnioski, a następnie posługiwać się Opolską Kartę Rodziny i Seniora przy korzystaniu z uprawnień lokalnych oraz Kartą Dużej Rodziny przy korzystaniu z uprawnień wprowadzonych programem rządowym.


PDFWniosek_o_przyznanie_KDR.pdf
PDFZKDR-01.pdf
PDFZKDR-02.pdf
PDFZKDR-03.pdf
PDFZKDR-04.pdf

Wersja XML