Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej

Brak opisu obrazka
Projekt pod nazwą „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0032/19 z dnia 13 października 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich we wnętrzu Wieży Prudnickiej w gminie Biała.

Niniejszy projekt ma na względzie poprawę stanu zachowania, odtworzenie historycznego wnętrza Wieży i udostępnienie mieszkańcom oraz turystom obiektu kultury, który stanie się nowym miejscem organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę regionu w ramach działalności Gminnego Centrum Kultury w Białej.

W ramach projektu przeprowadzono działania w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, zapewniono dostępność obiektu i oferty kulturowo-turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz utworzono 1 nowe stanowisko pracy.

Przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne mają na celu zaprezentowanie ciekawej historii i roli Wieży Prudnickiej oraz innych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Biała.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

Okres realizacji projektu: od 14 listopada 2019 do 20 października 2021
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Białej
Całkowita wartość projektu: 467 491,14 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 299 962,00 PLN
Wkład własny z budżetu Wnioskodawcy: 167 529,14 PLN

Wersja XML