Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Prudnicka 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Białej ogłasza II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2 . Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, do dnia 27.02.2013 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 13 ) na adres: Urząd Miejski w Białej, 48–210 Biała, ul. Rynek 10 z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. Prudnickiej 7 w Białej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2013 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 (parter).

Prace remontowo-adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wersja XML